News

The most beloved designers web browser

Từ đó chúng ta thấy rằng thế giới dần ít phụ thuộc vào IE (Internet Explorer), chuẩn mực thiết kế web hôm nay là hỗ trợ tốt những trình duyệt phổ biến như Chrome 48% Firefox 30.2%...